BIVIO Medical verkoopt medische hulpmiddelen en gezondheidsproducten binnen de urologie.
Meer informatie? 085 400 87 87

Terugbetaal- en retourneringsbeleid

Retour & Herroepingsrecht

Niet helemaal tevreden met de aankoop? Dat is geen probleem. Binnen 14 dagen kan elke artikel worden geretourneerd. Neem contact met ons op via het contactformulier en we begeleiden je graag door het retourproces, vermeld hierbij het ordernummer van de bestelling waar het om gaat.

Let op: de kosten voor de retourzending zijn voor de klant. Daarom adviseren wij om bij het retourneren van meerdere artikelen dit in één zending te doen. Is er iets fout gegaan bij de bezorging van jouw artikel, of heb je een foutief of defect artikel ontvangen? Dan nemen wij de kosten voor de retourzending op ons.

De termijn van 14 dagen gaat in op de dag dat u het artikel ontvangt. Een retour wordt door ons binnen 14 dagen verwerkt. Deze termijn gaat in op de dag van terugsturen.

Tijdens het termijn tussen het ontvangen van het artikel en de retourzending dien je zorgvuldig met het artikel en de verpakking om te gaan. Mocht de verpakking bij het openmaken zo beschadigd zijn geraakt, dat de artikelen daarin niet meer goed beschermd geretourneerd kunnen worden, dan vragen wij u vriendelijk een goed alternatief te gebruiken voor de retourzending. U dient het artikel slechts uit te pakken, of te gebruiken, voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het artikel wenst te behouden.

Wat zijn de voorwaarden om mijn bestelling terug te zenden?

Het geretourneerde artikel moet volledig zijn; in de originele staat en met de verpakking intact. Dit betekent: het product is niet gebruikt; het product is niet beschadigd en vertoont geen sporen van gebruik; de verpakking is compleet en onbeschadigd. Mocht de verpakking bij het openmaken zo beschadigd zijn geraakt, dat de artikelen daarin niet meer goed beschermd geretourneerd kunnen worden, zorg dan voor een goed alternatief van de verpakking voor de retourzending.

Hoe weet ik of mijn terugzending is aanvaard?

Wij sturen je een retourbevestiging per e-mail wanneer we je retour ontvangen. We controleren dan de producten en bevestigen wanneer de retour wordt geaccepteerd.

Wanneer kan ik mijn terugbetaling verwachten?

Wanneer je de retourbevestiging hebt ontvangen via e-mail duurt het maximum 10 werkdagen voor de terugbetaling op je bankrekening staat. De terugbetaling wordt gedaan via de betaalmethode die is gekozen voor het plaatsen van de bestelling.

Hoe kan ik mijn bestelling annuleren?

Oeps, heb jij je bedacht? Is er iets mis gegaan. Je kan je bestelling annuleren. Echter als de bestelling al verwerkt is in het magazijn en dus al onderweg is, kan deze niet meer worden geannuleerd. Mail of bel ons zo snel mogelijk, zodra jij je bedenkt. Wij zullen ons best doen om te helpen.

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Bivio Medical Onze algemene voorwaarden laat de klant toe binnen de 14 dagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet. Dit zonder opgave van reden.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons per gewone post of per mail via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van je beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Als je van deze mogelijkheid gebruikmaakt, zullen wij je onverwijld op een duurzame gegevensdrager een ontvangstbevestiging van je herroeping sturen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Bivio Medical zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Bivio Medical alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Bivio Medical op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen.

Bij verkoopovereenkomsten kan Bivio Medical wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen aan de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Veilige betaalmogelijkhedenBij ons kun je de bestelling veilig online betalen met verschillende betaalmethodes, alle transacties zijn versleuteld via een SSL-verbinding.  Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het ‘slot icoontje’ in je browser.

Het is bij ons mogelijk om af te rekenen met:

iDEAL

Eenvoudig online betalen in de eigen vertrouwde omgeving van jouw bank, veilig betaalmethode van Nederland.

Visa, Amex en Mastercard

Eenvoudig online betalen met de creditcard Visa, Amex of Mastercard, de veilige online betaalmethode welke wereldwijd wordt erkend.

SEPA Bank transfer Overboeking

Betaal eenvoudig d.m.v. een bankoverschrijving. Nadat je de bestelling bevestigd kunt je kiezen voor een betaling middels bankoverschrijving (Overboeking/Bank transfer). Hierna krijg je een scherm te zien met een betaalverzoek met een uniek kenmerk. Je kan vervolgens direct inloggen in je eigen vertrouwde bankomgeving om het bedrag over te maken, of je kan ervoor kiezen om het verzoek eerst naar jouw e-mail te sturen en het later over te maken.

Klarna – achteraf betalen

Klarna veilig en eenvoudig achteraf betalen aan per factuur. Dit kan in 14 of 30 dagen. Met Klarna achteraf betalen bieden wij een eenvoudige en veilige betaalmethode aan én zijn bankgegevens en een kaartlezer niet nodig!
Kies in het bestelproces ‘Klarna: betaal later’‘Klarna: betaal nu’ of ‘Klarna: betaal in 3 delen’ als betaalmethode. Vul je gegevens in en voltooi de bestelling. Bij de eerste bestelling maakt je een Klarna-account aan, waar de naam, factuuradres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres invult.
Na voltooiing van de bestelling krijgt de klant een e-mail met betaalverzoek en betaal via jouw voorkeur.

SOFORT Banking via Klarna

SOFORT Banking is een Europese betaalmethode waarmee betalingen en donaties gedaan kunnen worden. Login bij SOFORT Banking betaal uw order rechtstreeks. SOFORT Banking is TÜV gecertificeerd, dit garandeert dat het een veilige methode is om betalingen mee te voldoen.


Bancontact

Eenvoudig en veilige online betaalmethode van België.


LEVERINGSVOORWAARDEN Bivio Medical BV
Definities
1. Bivio Medical BV: Bivio Medical BV, gevestigd te Grootschermer onder KvK nr. 85447366.2. Klant: degene met wie Bivio Medical BV een overeenkomst is aangegaan.3. Partijen: Bivio Medical BV en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringenvan diensten of producten door of namens Bivio Medical BV.2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze leveringsvoorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijnovereengekomen.3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene en/of leveringsvoorwaarden van deklant of van derden uitdrukkelijk uit.
Monsters en modellen
Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechtenontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesprokendat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.
Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Bivio Medical BV gerechtigd de wettelijke rente van2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties inrekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een helemaand wordt gerekend.2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoedingverschuldigd aan Bivio Medical BV.3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Bivio Medical BV zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijnbetalingsverplichting heeft voldaan.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingenvan Bivio Medical BV op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Bivio Medical BV, dan is hij nogsteeds verplicht de volledige overeengekomen prijs aan Bivio Medical BV te betalen.
Recht van reclame
1. Zodra de klant in verzuim is, is Bivio Medical BV gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van deonbetaalde aan de klant geleverde producten.2. Bivio Medical BV roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar ditrecht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Bivio Medical BV, tenzij partijen hierover andereafspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbindenop voorwaarde dat:
het product niet is gebruikt
het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemenhet geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepasthet geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
de verzegeling van het geleverde nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s,cd’s, etc.)het product geen reis, vervoersbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding ishet product geen los tijdschrift of losse krant ishet geen (opdracht tot) spoedreparatie betreftde consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestellingzodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangenzodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@biviomedical.com, indien gewenstmet behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Bivio Medical BV, Biviomedical.com, kan wordengedownload.4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht teretourneren aan Bivio Medical BV, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
Vergoeding retourkosten
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dankomen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit dezeovereenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Retentierecht
1. Bivio Medical BV kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zichhouden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Bivio Medical BV heeft voldaan, tenzij deklant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigdis aan Bivio Medical BV.
3. Bivio Medical BV is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van hetgebruikmaken van zijn retentierecht.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Bivio Medical BV teverrekenen met een vordering op Bivio Medical BV.
Eigendomsvoorbehoud
1. Bivio Medical BV blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijnbetalingsverplichtingen ten aanzien van Bivio Medical BV, met inbegrip van vorderingen over het tekortschieten inde nakoming van de overeenkomst.2. Tot die tijd kan Bivio Medical BV zich te allen tijde beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zakenterugnemen.3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemdenof anderszins bezwaren.4. Indien Bivio Medical BV een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden enheeft Bivio Medical BV het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.2. Levering vindt plaats bij Bivio Medical BV, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Bivio Medical BV het recht om zijnverplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aanBivio Medical BV kan tegenwerpen.
Levertijd
1. De door Bivio Medical BV opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geenrecht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvaneen (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Bivio Medical BV.3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht omde overeenkomst te ontbinden, tenzij Bivio Medical BV niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijnaangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kanplaatsvinden.
Levering op afroep
Indien de klant met Bivio Medical BV levering op afroep is overeengekomen, en de klant zonder daartoe gerechtigdte zijn de zaken niet binnen de overeengekomen termijn heeft afgenomen, of bij gebreke van een overeengekomentermijn niet binnen 3 (drie) maanden na de gereedmelding, mag Bivio Medical BV tot annulering of ontbinding vande overeenkomst gesloten met de klant overgaan, zonder dat Bivio Medical BV tot enige schadevergoeding verplichtzal zijn of zal kunnen worden en onverminderd het recht van Bivio Medical BV om alle als gevolg daarvan geledenof te lijden schade op de klant te verhalen, die gehouden is deze schade aan Bivio Medical BV te vergoeden.
Levering en overgang van risico
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van een gekochte zaak gaat op de klant over op hetmoment waarop de zaak in de macht van de klant wordt gebracht.
Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product inontvangst te nemen, hiervan door de expediteur dan wel bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebrekewaarvan Bivio Medical BV niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aanproducten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Bivio Medical BV, bij gebreke waarvanBivio Medical BV niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Bewaring
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van eeneventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekeningvan de klant.
Garantie
1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer deoorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussenpartijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in demacht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
Vrijwaring
De klant vrijwaart Bivio Medical BV tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door BivioMedical BV geleverde producten en/of diensten.
Klachten
1. De klant dient een door Bivio Medical BV geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoekenop eventuele tekortkomingen.2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomstmocht verwachten, dan dient de klant Bivio Medical BV daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.3. Consumenten dienen Bivio Medical BV uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervanop de hoogte te stellen.4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Bivio Medical BV instaat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat BivioMedical BV gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Bivio Medical BV.2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Bivio Medical BV ook daadwerkelijk (tijdig)bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Bivio Medical BV een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijkvoor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Bivio Medical BV verschuldigd zijn.
Aansprakelijkheid Bivio Medical BV
1. Bivio Medical BV is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade isveroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.2. Indien Bivio Medical BV aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade dievoortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.3. Bivio Medical BV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemistebesparingen of schade aan derden.4. Indien Bivio Medical BV aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door eenverzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechtsindicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Bivio Medical BV vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurteniswaaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89BW.
Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Bivio Medical BV toerekenbaar tekortschiet in denakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deontbinding niet rechtvaardigt.2. Is de nakoming van de verplichtingen door Bivio Medical BV niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kanontbinding pas plaatsvinden nadat Bivio Medical BV in verzuim is.3. Bivio Medical BV heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uitde overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Bivio Medical BV kennis heeft genomen vanomstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnennakomen.
Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Bivio Medical BV in de nakomingvan enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Bivio Medical BV kan worden toegerekend in een van de wilvan Bivio Medical BV onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van deklant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid nietvan Bivio Medical BV kan worden verlangd.2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoalsburgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers ofandere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden enwerkonderbrekingen.3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Bivio Medical BV 1 of meer verplichtingen naar de klant nietkan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Bivio Medical BV er weer aan kan voldoen.4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen deovereenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.5. Bivio Medical BV is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het alsgevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigenof aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Wijziging leveringsvoorwaarden
1. Bivio Medical BV is gerechtigd deze leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Bivio Medical BV zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.4. Een consument is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de leveringsvoorwaarden de overeenkomst op tezeggen.
Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder devoorafgaande schriftelijke instemming van Bivio Medical BV.2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, lid 2 BW.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit deoverige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurtkomt van wat Bivio Medical BV bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze leveringsvoorwaarden en iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht vantoepassing.2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Bivio Medical BV is gevestigd, is exclusief bevoegd om kenniste nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Toepasselijkheid leveringsvoorwaarden
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing sinds 01 juni 2022.
Skip to content